δυάς αε - Υπηρεσίες Υποστήριξης Επιχ/σεων Τροφίμων

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ - ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΙΣ - ΔΙΑΝΟΜΕΣ

Εταιρική Πολιτική για την Ποιότητα & την Ασφάλεια των τροφίμων

Η βασική Πολιτική Ποιότητας και Ασφάλειας των Τροφίμων, με γνώμονα την οποία προγραμματίζονται όλες οι ενέργειες της εταιρίας "δυάς α.ε."  τυγχάνει  ευρείας δημοσιότητας εντός και εκτός της επιχείρησης και συνοψίζεται στα ακόλουθα :

  • Να επιτυγχάνει και να διατηρεί την ποιότητα των υπηρεσιών της στο επίπεδο  που υπόσχεται στους πελάτες, χρησιμοποιώντας την καλύτερη διαθέσιμη τεχνολογία και τεχνογνωσία.
  • Να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του εγκαταστημένου Συστήματος Διαχείρισης Της Ασφάλειας των τροφίμων ISO 22000 /2005, συμπεριλαμβανομένης της απαίτησης για διαρκή βελτίωση της εταιρίας, μέσω αποτελεσματικής αξιοποίησης ανθρωπίνων και υλικών πόρων.
  • Να εφαρμόζει μια μόνιμη διαδικασία (HACCP) στα πλαίσια ενός Συστήματος Διαχείρισης της ασφάλειας των τροφίμων με το οποίο θα εξασφαλίζει υψηλό επίπεδο υγιεινής και ασφάλειας των προϊόντων που διακινεί.
  • Να προμηθεύει, να αποθηκεύει και να διανέμει τα προϊόντα της, σύμφωνα με τους κανόνες που προβλέπονται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία (178/2002/ΕΚ , 852/2004/ΕΚ, Οδηγός Υγιεινής Νο 9 ΕΦΕΤ.), ενώ δίδεται ιδιαίτερη έμφαση στην καταλληλότητα των προϊόντων της, τόσο για το σύνολο των πελατών της όσο και για τις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού (παιδιά, ηλικιωμένοι, άτομα με αλλεργική προδιάθεση)
  • Να Ικανοποιεί τις συμφωνίες μέσα στις συμφωνημένες προθεσμίες και πάντα σύμφωνα με τους προκαθορισμένους όρους
  • Να Προγραμματίζει τις εκάστοτε βελτιώσεις, με βάση τις πληροφορίες που επιστρέφουν από τους πελάτες
  • Να εξασφαλίζει οργανωμένη επιμόρφωση και εκπαίδευση όλου του προσωπικού της ώστε να αποκτήσει συνείδηση ποιότητας και εξειδίκευση στις εργασίες του.
  • Να καταβάλλει συνεχείς προσπάθειες μείωσης παραπόνων πελατών και μη συμμορφούμενων προϊόντων.

Γενικά, ο αντικειμενικός σκοπός της εταιρίας είναι η επίτευξη, η διατήρηση και η βελτίωση της εικόνας και της αξιοπιστίας της, προμηθεύοντας προϊόντα και παρέχοντας υπηρεσίες σταθερά υψηλής ποιότητας, σε ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης να εξασφαλίζει ότι η πολιτική για την ποιότητα και την ασφάλεια των τροφίμων είναι κατάλληλη για το σκοπό  της επιχείρησης, ανασκοπείται ως προς της συνεχή καταλληλότητά της, γνωστοποιείται και γίνεται κατανοητή εντός αυτής.

«Η διαρκής ενίσχυση της στερεής και εποικοδομητικής σχέσης με τον πελάτη μας αποτελούν πρωταρχικό στόχο της εταιρίας. Επιδίωξη μας είναι η παροχή της καλύτερης δυνατής εξυπηρέτησης του πελάτη τόσο σε επίπεδο παροχής υπηρεσιών όσο και σε επίπεδο ενημέρωσης.
Η εταιρία δεσμεύεται ότι θα συνεχίσει να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των πελατών με γνώμονα την ποιότητα και την ασφάλεια των τροφίμων και για το λόγο αυτό θα διαθέτει κάθε φορά, και σε όποιο βαθμό χρειαστεί, υλικούς πόρους και έμψυχο δυναμικό για την εκπλήρωση αυτού του στόχου.»

δύναμη στις πωλήσεις  υπεροχή στις διανομές  αφοσίωση στην ποιότητα  ςιγουριά στις συνεργασίες