δυάς αε - Υπηρεσίες Υποστήριξης Επιχ/σεων Τροφίμων

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ - ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΙΣ - ΔΙΑΝΟΜΕΣ

Tμήμα λογιστηρίου & διοικητικής υποστήριξης

Το τμήμα λογιστηρίου και διοικητικής υποστήριξης διαχειρίζεται όλες τις εμπορολογιστικές και χρηματοοικονομικές εργασίες της εταιρίας μας.
Ασχολείται με την σύνταξη προϋπολογισμών, απολογισμών, ισολογισμών, με την σύνταξη οικονομικών καταστάσεων, με πληρωμές προμηθευτών, την μισθοδοσία του προσωπικού και διεκπεραίωση λοιπών οικονομικών υποχρεώσεων της εταιρίας.

Εδώ βρίσκεται ενσωματωμένο και το τμήμα υποστήριξης πελατών (customer service) , κύριο έργο του οποίου αποτελεί η εξυπηρέτηση πελατών και προμηθευτών , η λήψη παραγγελιών , η καταχώρηση και έκδοση παραστατικών (τιμολόγια, δελτία αποστολής , πιστωτικά επιστροφών κλπ) και τέλος καταχώρηση όλων των δεδομένων που αφορούν την τιμολογιακή και εκπτωτική πολιτική που εφαρμόζει η εταιρία καθώς και της πολιτικής πιστώσεων. 

δύναμη στις πωλήσεις  υπεροχή στις διανομές  αφοσίωση στην ποιότητα  ςιγουριά στις συνεργασίες