δυάς αε - Υπηρεσίες Υποστήριξης Επιχ/σεων Τροφίμων

Integrated Services of Warehousing and Distribution

Jam Mandarine

Category: Jams
Producer: Genimata Physis

 INGREDIENTS: Mandarine  85%, sugar, lemon juice.

total sugar content 64%

Jar 300 gr