δυάς αε - Υπηρεσίες Υποστήριξης Επιχ/σεων Τροφίμων

Integrated Services of Warehousing and Distribution

ISO 2000 Certificate

the company "dyas s.a" is certified under the international standard EN  ISO 22000

for the Management of Food Safety.

Devotion in Quality  Yield in sales  Advantage in distribution  Sureness in collaboration