δυάς αε - Υπηρεσίες Υποστήριξης Επιχ/σεων Τροφίμων

Integrated Services of Warehousing and Distribution

Cereal & Fruits Bars

Cereal & Fruits Bars in 3 different tastes

1. With chocolate 75g

2. With cocoa & choclate bits

3. Plain

Delicious & Healthy !