δυάς αε - Υπηρεσίες Υποστήριξης Επιχ/σεων Τροφίμων

Integrated Services of Warehousing and Distribution

Wheat rusk with olive oil

Category: Bakery
Producer: Genimata Physis

Rusk with olive oil, baked in wood fired oven

Ingredients: Wheat flour, pure olive oil, yeast,salt.

400g

Nutrition Facts -
Energy -
Carbohydrates -
Proteins -
Fats -